Metingen

Meten - terreinverrichtingen

Heerst er twijfel over de eigendomsgrenzen? Wij staan klaar om u te ondersteunen bij de exacte afbakening van uw eigendom. Als gerechtsdeskundigen zijn we volledig op de hoogte van de juridische aspecten die bij grens- en waardebepalingen komen kijken.

Het eerste cruciale stap in dit proces is de grondige meting van het perceel. Hierbij worden alle zichtbare en relevante terreinobjecten met uiterste precisie in kaart gebracht. Dit omvat een gedetailleerde inventarisatie van elementen zoals de positionering van gebouwen, omheiningen, waterlopen, openbare wegen, nutsvoorzieningen, begroeiing, hoogtepunten, drempelhoogtes, dakrandhoogtes, nokhoogtes en meer.

Architecten en tuinarchitecten kunnen eveneens op onze expertise vertrouwen. Wij zorgen voor een nauwkeurige meting van het bestaande terrein en de gebouwen, waardoor al uw plannen naadloos aansluiten op de realiteit van het terrein.

Eigendomsgrenzen bepalen

Met de nodige meetdata wordt vervolgens het perceel met al zijn zichtbare objecten in kaart gebracht. Nu is het zaak om de nodige opzoekingen te verrichten om de juridische grenzen te bepalen. Eerst en vooral worden de aktes en plannen opgevraagd bij de eigenaar, maar ook bij de aanpalende eigenaars.

In ons vak hechten we veel waarde aan transparantie en open communicatie met de buren. Daarom streven we er altijd naar om de buren actief te betrekken bij het proces van grensbepaling. Dit draagt niet alleen bij aan het behoud van goede verstandhoudingen tussen buren, maar versterkt tevens de juridische geldigheid van het resulterende plan.

Daarnaast nemen we contact op met openbare instanties, zoals gemeentelijke diensten, agentschap wegen en verkeer, het registratiekantoor, kadaster, notarissen en het rijksarchief, om de benodigde informatie, plannen en aktes te verkrijgen die cruciaal zijn voor een degelijke grensbepaling.

Ten slotte worden de meetgegevens en de opgevraagde documenten samengebracht om de exacte eigendomsgrenzen vast te stellen.

Kadasterplan

"Ik heb een kadasterplan. Zijn dit de juridische grenzen van mijn perceel?"

Het kadaster werd opgericht om grondbelasting - thans onroerende voorheffing - te innen. De initiële doelstelling van het kadaster was fiscaal. In functie daarvan werden vanaf ca. 1834 op het terrein meetverrichtingen doorgevoerd met de technische middelen die men destijds ter beschikking had. De nauwkeurigheid was - mede door de gebruikte meetmethodes - veeleer gering.

Tijdens de verrichtingen werd de plaatselijke toestand in kaart gebracht en werd weinig of helemaal geen rekening gehouden met de juridische eigendomstoestand. Dat zijn dan ook de redenen waarom het Belgische kadasterplan tot op heden geen technisch, geen juridisch, maar louter een fiscaal kadaster is. (zie R. Palmans, De afpaling: systematiek en aandachtspunten, Afpaling, Intersentia 2014, 33, p. 95).

Er kunnen dus sterke afwijkingen zijn tussen het kadasterplan en de juridische grenzen en dit zowel qua oppervlaktes als qua inplanting van gebouwen. Dit zorgt vaak voor verwarring bij de eigenaars.

Ons kantoor probeert dan ook altijd de eigenaars en aanpalende eigenaars zo duidelijk mogelijk in te lichten over hun eigendom om deze misvattingen uit de wereld te helpen.

Prekadastratie

Prekadastratie is het opnieuw toewijzen van een uniek identificatienummer van een onroerend goed (perceel of gebouw) door het kadaster. Het is verplicht bij de transactie van een onroerend goed (bv. een verkoop), wanneer dit onroerend goed wijzigingen heeft ondergaan en mag enkel door een landmeter-expert worden uitgevoerd.

De aanvraag van een gereserveerde perceelsidentificatie is verplicht bij:

 • Een verdeling van een perceel
 • Een verkaveling
 • Een grenswijziging tussen percelen op te nemen op het kadastraal percelenplan
 • Een perceel te creëren op het openbaar domein
 • De creatie van privatieve loten in een gebouw
 • De onteigening van een deel van een goed
 • Een ruilverkaveling
 • Een zakelijk recht op een deel van een perceel
 • Een authentieke huurovereenkomst voor een deel van een goed
 • Een hypothecaire kredietakte (inclusief de omzetting van een hypothecair mandaat) op een deel van een kadastraal perceel
 • Een schuldoverdracht voor een deel van een perceel
 • Een verzaking recht van natrekking voor een deel van een perceel
 • De vermelding in het kader van artikel 26 van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierechten

Actief in regio Leuven, Diest, Aarschot en Tienen

Wij zijn actief in de ruime regio rond Leuven (Tielt-Winge, Lubbeek, Holsbeek, Rotselaar), Diest (Halen, Herk-de-Stad, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort), Aarschot (Herselt, Heist-op-den-Berg, Begijnendijk, Tremelo) en Tienen (Glabbeek, Zoutleeuw, Geetbets).

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?