Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De landmeter informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de landmeter ,alle nuttige en hem beschikbare informatie aan de landmeter. Indien de cliënt dit herhaald negeert staat het de landmeter-expert vrij zijn odracht neer te leggen. De landmeter-expert is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat daaruit zou kunnen voortvloeien. De landmeter-expert is niet aansprakelijk voor foutieve informatie die door de cliënt wordt aangeleverd, hij mar erop vertrouwen dat de aangeleverde informatie correct is.

De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd.

Het beroep van landmeter-expert is wettelijk geregeld. De landmeter-expert put daaruit rechten, maar dient ook plichten na te komen. De landmeter-expert oefent een vrij beroep uit. Vanuit zijn onafhankelijkheid en integriteit, maar ook vanuit zijn kennis waarborgt hij correct werk. Het staat de landmeter-expert vrij zich voor de uitvoering van zijn opdracht te laten bijstaan door een medewerker, collega of andere derden van zijn keuze.

2. Kosten en erelonen

De cliënt gaat akkoord dat de landmeter een beroep kan doen op derden zoals notarissen, registratiekantoor, rijksarchief, kadaster, gemeente, … voor het bekomen van de nodige informatie omtrent de eigendom.

De staat van kosten en erelonen van de landmeter kan 2 elementen bevatten: het ereloon en de kosten van de landmeter zoals, opzoekingskosten, verplaatsingskosten,… Enkel de erelonen worden begroot in de offerte.

De kosten en uitgaven zijn de kosten die de landmeter heeft moeten voorschieten aan derden, zoals het kadaster, de notaris, het registratiekantoor, het rijksarchief, postkosten,.... Deze kosten worden vermeld in de staat van kosten en ereloon. Tevens wordt bij de afpaling een forfaitair bedrag gevraagd van €75,- per geplaatste grenspaal met een minimum van € 150,-. Voor het uitzetwerk van nieuwe gebouwen wordt een forfaitair bedrag gevraagd van €65,- per as. Prijzen excl. btw.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de landmeter geleverde diensten.

De ramingen in de offerte zijn te allen tijde vrijblijvend en niet bindend. In de raming wordt rekening gehouden met een standaard verloop van het dossier. Eventuele beroepsprocedures of bijkomende onderhandelingsprocedures zijn niet geraamd in de offerte. Deze kosten zullen met een ereloon van 85 euro per uur worden berekend. Prijzen zijn excl. btw.

3. Aansprakelijkheid

De klant dient te afgeleverde prestaties/data onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de landmeter-expert binnen de 8 kalenderdagen na levering of uitvoering van de prestaties.

Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product / de data of problemen ingevolge overmacht en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welke persoon, waaronder ook de klant of zijn aangestelde. De klant aanvaardt dat Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters nooit ter vrijwaring kan worden geroepen uit hoofde van hinder van nabuurschap. Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters is evenmin aansprakelijk voor fiscale, sociaalrechtelijke of administratieve verplichtingen eigen aan de grondwerken of bouwwerken voortvloeiend uit de activiteiten van de klant, de architect of de aannemer. Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters draagt geen enkele aansprakelijkheid in solidum.

Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters is enkel aansprakelijk voor de door haar verstrekte informatie ingeval van grove of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid wordt overigens conventioneel beperkt tot een periode van één jaar na beëindiging van de opdracht. Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters heeft een verzekering ondergeschreven die zijn burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt. De geldelijke gevolgen van haar burgerlijke aansprakelijkheid zijn beperkt tot de maximale dekking verstrekt door de maatschappij.

4. Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht van Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters verhinderen, herleiden, vertragen of een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door Geokantoor Menten aangegane verbintenissen, bevrijdt Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters van elke aansprakelijkheid.

Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters heeft het recht om, naargelang het geval, haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken, de uitvoering ervan op te schorten of de uitvoeringstermijn te verlengen, zonder dat de klant aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding.

5. Eigendom

De opgestelde landmeetkundige documenten en al de bescheiden dienaangaande blijven uitsluitend en volledig eigendom van Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters, zelfs na betaling van de factuur. Enkel een gebruik ervan wordt toegestaan. De intellectuele rechten op het eindresultaat blijven steeds gelden.

6. Leveringstermijnen

Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

Ingeval tussen partijen is overeengekomen dat de termijnen bindend zouden zijn, verliezen zij evenwel hun verbindend karakter indien door Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters niet tijdig kan worden opgemeten, of, buiten de schuld van Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters om, niet tijdig geleverd kan worden.

7. Beeindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de landmeter daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De landmeter maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.

De landmeter kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.

8. Betaling

De prijs is betaalbaar uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Eventuele klachten of opmerkingen aangaande de factuur, dienen bij aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan Geokantoor Menten binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur.

Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van €50,00. Daarenboven is op betalingen na deze termijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens een intrest van 10% verschuldigd op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum.

Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters zich het recht voor om eenzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen en/of uitvoering van de werken en elke andere bestelling dan wel de overeenkomst te schorsen en/of als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldatum, wordt het openstaande saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en bovendien zal elke toegestane betalingsfaciliteit of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst van rechtswege vervallen.

9. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?