Meten

Meten - terreinverrichtingen

Bestaat er onzekerheid over de eigendomsgrenzen? Wij helpen u graag verder bij de meting van uw eigendom. Als gerechtsdeskundige zijn wij ook op de hoogte van de nodige juridische aspecten die bij een grensbepaling of waardebepaling komen kijken.

De eerste stap in dit proces is de meting van het perceel. Hierbij worden met de nodige nauwkeurigheid alle zichtbare en relevante terreinobjecten in kaart gebracht. Dit kan gaan van de inplanting van gebouwen, afsluitingen, grachten, openbare wegen, nutsvoorzieningen, beplantingen, hoogtepunten, dorpelhoogte, kroonlijsthoogte, nokhoogte etc.

Ook architecten en tuinarchitecten kunnen bij ons terecht. Wij zorgen voor een accurate meting van het bestaande terrein en de gebouwen om al uw plannen onmiddellijk te koppelen aan het terrein.

Eigendomsgrenzen bepalen

Met de nodige meetdata wordt vervolgens het perceel met al zijn zichtbare objecten in plan gebracht. Nu is het zaak om de nodige opzoekingen te verrichten om de juridische grenzen te bepalen. Eerst en vooral worden de aktes en plannen opgevraagd bij de eigenaar, maar ook bij de aanpalende eigenaars.

Omdat transparantie en openheid naar de buren toe in ons beroep van essentieel belang is, stellen wij steeds als doel om de buren zo veel mogelijk te betrekken bij de grensbepaling. Dit om de verstandhouding tussen buren te vrijwaren, maar ook om de juridisch draagkracht van het opgeleverde plan te verstevigen.

Tevens worden openbare instanties zoals gemeentelijke diensten, agentschap wegen en verkeer, registratiekantoor, kadaster, notarissen, rijksarchief, aangesproken om ons de nodige informatie, plannen en aktes te bezorgen om een gegronde grensbepaling te kunnen uitvoeren.

Tot slot worden de meetdata en de opzoekingen samengebracht om de eigendomsgrenzen te bepalen.

Kadasterplan

"Ik heb een kadasterplan. Zijn dit de juridische grenzen van mijn perceel?"

Het kadaster werd opgericht om grondbelasting - thans onroerende voorheffing - te innen. De initiële doelstelling van het kadaster was fiscaal. In functie daarvan werden vanaf ca. 1834 op het terrein meetverrichtingen doorgevoerd met de technische middelen die men destijds ter beschikking had. De nauwkeurigheid was - mede door de gebruikte meetmethodes - veeleer gering.

Tijdens de verrichtingen werd de plaatselijke toestand in kaart gebracht en werd weinig of helemaal geen rekening gehouden met de juridische eigendomstoestand. Dat zijn dan ook de redenen waarom het Belgische kadasterplan tot op heden geen technisch, geen juridisch, maar louter een fiscaal kadaster is. (zie R. Palmans, De afpaling: systematiek en aandachtspunten, Afpaling, Intersentia 2014, 33, p. 95).

Er kunnen dus sterke afwijkingen zijn tussen het kadasterplan en de juridische grenzen en dit zowel qua oppervlaktes als qua inplanting van gebouwen. Dit zorgt vaak voor verwarring bij de eigenaars.

Ons kantoor probeert dan ook altijd de eigenaars en aanpalende eigenaars zo duidelijk mogelijk in te lichten over hun eigendom om deze misvattingen uit de wereld te helpen.

Prekadastratie

Prekadastratie is het opnieuw toewijzen van een uniek identificatienummer van een onroerend goed (perceel of gebouw) door het kadaster. Het is verplicht bij de transactie van een onroerend goed (bv. een verkoop), wanneer dit onroerend goed wijzigingen heeft ondergaan en mag enkel door een landmeter-expert worden uitgevoerd.

De aanvraag van een gereserveerde perceelsidentificatie is verplicht bij:

 • Een verdeling van een perceel
 • Een verkaveling
 • Een grenswijziging tussen percelen op te nemen op het kadastraal percelenplan
 • Een perceel te creëren op het openbaar domein
 • De creatie van privatieve loten in een gebouw
 • De onteigening van een deel van een goed
 • Een ruilverkaveling
 • Een zakelijk recht op een deel van een perceel
 • Een authentieke huurovereenkomst voor een deel van een goed
 • Een hypothecaire kredietakte (inclusief de omzetting van een hypothecair mandaat) op een deel van een kadastraal perceel
 • Een schuldoverdracht voor een deel van een perceel
 • Een verzaking recht van natrekking voor een deel van een perceel
 • De vermelding in het kader van artikel 26 van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierechten

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?